Stiftelsen Johannaskolan

Stiftelsen Johannaskolan


Stiftelsen Johannaskolan är huvudman för Örebro Waldorfskola, Waldorfförskolan Viljan samt Örebro Waldorfskolas fritidshem. Stiftelsen Johannaskolan är icke vinstdrivande och förvaltas av ett stiftelseråd.

Då skolan startade 1979 fick den sitt namn från Jeanne D'Arc, på svenska Johanna. Jeanne D'Arc syns fortfarande i den logga som representerar stiftelsens olika verksamheter. Numera heter skolan Örebro Waldorfskola, men det gamla namnet lever kvar i stiftelsens namn.

Stadgar


Stiftelsen Johannaskolans verksamhet regleras i dess stadgar. Ändamålsparagrafen lyder:

Stiftelsen har till ändamål att bedriva förskole- och skolverksamhet samt arbeta med och vidareutveckla en fri pedagogisk verksamhet i den av Rudolf Steiner anvisade pedagogiska impulsens anda.

En förutsättning för barns respektive elevs upptagande i verksamheten skall vara att vårdnadshavare önskar waldorfpedagogik.

Övergripande ansvar


Stiftelserådet ansvarar för Örebro Waldorfskolas och Waldorfförskolan Viljans verksamheter genom att arbeta fram och följa upp de yttre ramarna för verksamheten så som övergripande budget och långsiktiga mål samt tillsättning av rektor och förskolechef. Stiftelserådet ansvarar ekonomiskt och juridiskt gentemot de myndigheter som reglerar skolans verksamhet.

Stiftelserådet 


Stiftelserådet bemannas av åtta ledamöter som är vårdnadshavare till barn eller elever i någon av stiftelsens verksamheter eller fast anställda pedagoger i Örebro Waldorfskola och dess fritidshem eller Waldorfförskolan Viljan. Stiftelsen utser själva nya medlemmar i samråd med kollegium och föräldraråd. 

Stiftelserådet sammanträder en gång i månaden.

Kontakt


Ordförande: Linus Gustavsson

E-post:  sr@orebrowaldorf.se

Visselblåsarfunktion


Nedan finner du länk till Stiftelsen Johannaskolans visselblåsarfunktion, där du som medarbetare, inhyrd personal, samt extern utförare och konsult anonymt kan anmäla allvarliga överträdelser.


Observera att det endast är medarbetare, inhyrd personal, samt externa
utförare och konsulter som kan använda sig av visselblåsarfunktionen och som omfattas av visselblåsarlagen. För mer information kring vad som kan anmälas, av vem samt hur Stiftelsen Johannaskolan hanterar ditt ärende, vänligen se "rutiner och handlingsplan".