Föräldrasamverkan Viljan

I stiftelsen Johannaskolans stadgar står det i ändamålsparagrafen "En förutsättning för barns respektive elevs upptagande i verksamheten skall vara att föräldrarna önskar Waldorfpedagogik". En förutsättning för att föräldrar skall kunna göra aktiva, medvetna val förutsätter att det finns tillgänglig information och möjligheter att komma på besök för att bilda sig en uppfattning om verksamheterna. Detta görs främst genom hemsidan och genom möjligheten att komma på studiebesök. Under inskrivningssamtalen blir det också tillfälle att fördjupa sig i Waldorfpedagogiken med utgångspunkt i föräldrarnas frågor.

Föräldrarna är en viktig del i förskolan. Genom att utveckla ett förtroendefullt samarbete mellan vårdnadshavarna och förskolan kan barnets behov, utveckling och lärande få stå i centrum, inom ramarna för den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna strävar efter att byta några ord vid varje hämtning och lämning och skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog.

Föräldramöten


Då ett barns skrivs in vid Viljan inbjuds vårdnadshavarna till en s.k. Lindebarnsträff. Det blir ett första möte i föräldragruppen, då föräldrarna tillverkar en enkel knytdocka till sina barn, ett Lindebarn. Lindebarnet följer sedan barnet genom förskoletiden.

Viljan har två föräldramöten per termin, ett avdelningsövergripande och ett med föräldragruppen på den egna avdelningen. Förutom samtal om barngruppen och det pedagogiska arbetet i gruppen, kan många övergripande Waldorfpedagogiska frågor då diskuteras. I föräldragruppen skapas också förutsättningar att stödja varandra och barngruppen med långsiktighet och samråd som utgångspunkt. Individuella utvecklingssamtal sker en gång per läsår, utöver det efter behov.

Ute- och innemiljö


Alla vårdnadshavare inbjuds till delaktighet i skötseln och underhållet av förskolans inne- och utemiljö. Det innebär att man som förälder gör cirka två s.k. veckostädningar/termin. En veckostädning innebär städning vid två tillfällen under veckan, tisdag och en dag under helgen. Genom gemensamt ansvar om omsorg om miljön skapas en delaktighet och gränsen mellan hem och förskola väver in i varandra.

En gång per termin inbjuds föräldragruppen även till arbetsdagar utomhus. Förskolan bjuder på soppa och bröd som bakats tillsammans med barnen.

Fester och samkväm


Vid några tillfällen under året inbjuds föräldrarna till att vara med på Viljans årstidsfester. Under höstens lyktfest samlas föräldrarna runt en brasa och tar emot sina barn som vandrar genom skogen i en sjungande procession och under sommarfesten gestaltas avslutning med blomster och sånglekar.

Föräldraförening och Stiftelseråd


Möjligheter till inflytande och delaktighet ges också genom att engagera sig i den verksamhetsövergripande Föräldraföreningen, eller i stiftelsen Johannaskolans styrelse.