Föräldrasamverkan

I stiftelsen Johannaskolans stadgar står det i ändamålsparagrafen “En förutsättning för barns respektive elevs upptagande i verksamheten skall vara att vårdnadshavare önskar Waldorfpedagogik“. En förutsättning för att föräldrar skall kunna göra aktiva, medvetna val förutsätter att det finns tillgänglig information och möjligheter att komma på besök för att bilda sig en uppfattning om verksamheterna. Detta görs främst genom hemsidan och genom möjligheten att komma på studiebesök. Under inskrivningssamtalen blir det också tillfälle att fördjupa sig i Waldorfpedagogiken utifrån föräldrarnas frågor.

Föräldrarna är en viktig del av skolans verksamhet. Genom att utveckla ett förtroendefullt samarbete mellan vårdnadshavarna och skolan kan elevernas behov, utveckling och lärande stå i centrum, inom ramarna för den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna strävar efter en kontinuerlig dialog med föräldrarna.

Föräldramöten


De flesta klasser har två gemensamma föräldramöten per termin. Förutom samtal om klassen och det pedagogiska arbetet, kan många övergripande Waldorfpedagogiska frågor då diskuteras. I föräldragruppen skapas också förutsättningar att stödja varandra och klassen med långsiktighet och samråd som utgångspunkt. Individuella utvecklingssamtal sker en gång/termin, utöver det efter behov.

Ute- och innemiljö


Alla vårdnadshavare inbjuds till delaktighet i skötseln och underhållet av skolans inne- och utemiljö. Det innebär att man som förälder gör cirka två så kallade veckostädningar/termin. En veckostädning innebär städning av klassrum eller anslutande lokaler vid två tillfällen under veckan; mitt i veckan och en dag under helgen. Genom gemensamt ansvar för omsorg om miljön skapas en delaktighet och gränsen mellan hem och skola väver in i varandra.

En gång per termin inbjuds föräldragruppen även in till arbetsdagar utomhus. Klass 8 brukar bjuda på soppa och bröd till självkostnadspris.

Fester och samkväm


Månadsfesterna på skolan är till för eleverna, men vid några tillfällen under året inbjuds föräldrarna till att vara med. Under den skolövergripande Mikaelifesten bjuder alla elever på ett gemensamt skådespel ute på skolgården. Uppstarten och avslutning av läsåret gestaltas ute på skolgården, då alla släktingar, vänner och intresserade är välkomna. Julavslutningen brukar bli en stämningsfull tillställning i inhyrd lokal - en höjdpunkt på året.

Föräldraförening och Stiftelseråd


Möjligheter till inflytande och delaktighet ges också genom att engagera sig i den verksamhetsövergripande Föräldraföreningen, eller i stiftelsen Johannaskolans styrelse.