Fritidshemmet Björken, förskoleklass - åk 6

Öppettider och anmälan


Öppettiderna på Björken är från skoldagens slut till 17:30. Under loven är öppettiderna på Björken 06:30 - 17:30. Barnomsorgsbehovet bygger på vårdnadshavares tider för arbete eller studier och redovisas på ett s.k. grundschema (se fliken Styrdokument och Blanketter). Behov av barnomsorg under loven skall anmälas skriftligen till Björken minst två veckor innan lovet börjar. Fem veckor under sommaren samt vissa studiedagar har Björken stängt.

Anmälningar till fritidshemmet Björken sker skriftligen till Örebro Waldorfskolas kansli. Anmälningsblanketter finns på hemsidan. Boende i annan kommun än Örebro ansöker om plats även till den egna kommunen.

Grundschema och inkomstredovisning lämnas in inför varje läsårs start (gärna redan innan sommarlovet). Plats på fritidshemmen överförs automatiskt till nästa årskurs varje sommar till och med klass 6 om inte platsen sägs upp. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Örebro Waldorfskola följer de regler avseende avgifter som tillämpas inom Örebro kommun. Vårdnadshavare faktureras månadsvis.

Aktiviteter på Björken


Det som utmärker fritidshemmet Björken är det fantastiska läget mitt inne i skogen. Utan intilliggande bebyggelse eller trafik ges eleverna ett stort mått av frihet att utforska och använda närmiljön i den natur- och kulturskyddade Sommarroparken.

Möjligheter och utrymme för eleverna att följa och utveckla sina egna intressen såsom drama, teknik, bild, musik, dans, hantverk, sport och sång är många på Björken. I anslutning till Björken finns även en fotbollsplan, en verkstad samt rum för scenbyggen och teater.

Rutiner


Eleverna i klass 1-6 hämtas av fritidshemmets lärare vid skoldagens slut och promenerar tillsammans till Björken. Mellanmål serveras mellan kl. 14:00 och 14:30 på Björken. Då matro och trivsel eftersträvas vid våra måltider ombeds föräldrarna att inte ringa eller hämta sina barn under denna stund. Om barnen har specialkost anmäls detta till skolan som vidarebefordrar informationen till Björken. Blanketter om specialkost finns under fliken Styrdokument och Blanketter.

För att uppmuntra utomhuslek (efter en lång dag i skolan behöver man röra på sig!) och för att skapa framförhållning och förväntan hos eleverna finns ett system av inne- och utedagar. En dag i veckan får de enskilda klasserna vara inomhus och ha huset för sig själva.  Ytterligare i veckan är gemensam innedag då sällskapspel, pyssel och konstnärliga aktiviteter är i fokus. Övriga dagar förväntas eleverna vara utomhus fram till ca 15:15. Mellanmålet äts då också ute, kanske i vindskyddet eller runt brasan.

Föräldrasamverkan


Björken erbjuder gemensamma föräldramöten en gång per termin, där allmänna frågor kring fritids tas upp. Datum för individuella inskrivningssamtal anslås inför höstterminens början, eller görs upp enligt överenskommelse. De individuella inskrivningssamtal som erbjuds varje ny elev/familj har stor betydelse för att kunna möta barnens enskilda behov på bästa sätt.

För att värna om/vårda elevernas fritidsmiljö inbjuds föräldrar att bli delaktiga i städningen och vården av lokalerna, enligt ett uppgjort städschema som samordnas tillsammans med skolan, Viljan och Solrosen. Därtill en arbetsdag om året då både ute- och innemiljön och allehanda projekt ägnas uppmärksamhet och omsorg. Arbetsdagarna organiseras av Föräldraföreningen och det brukar bjudas på god soppa och trevlig samvaro på skolan.

Under året inbjuds föräldrar till några återkommande evenemang, bl.a. serveras glögg vid den stora höstbrasan efter skolans Martinfest. Under våren arrangeras både maskerad och våffeldag och med sommaren i antågande slår dörren upp för Café Björken.