Waldorfpedagogik på fritidshemmen

Helhetssyn och sammanhang


Verksamheten på fritidshemmet är utformad så att den följer Waldorfskolans rytmer och teman. Helhetssynen på eleverna och deras behov genomsyrar lek- och lärandemiljöerna. Fritidshemmen fungerar som ett komplement till skolan och är en plats där återhämtning, lek och kunskapsfördjupning samspelar.

Fritidshemmet utgår från Waldorfskolans unika sätt att integrera kognitiv, konstnärlig och praktisk undervisning (tanke, känsla och vilja). Det pedagogiska arbetet tar avstamp i årstidsloppet, vilket innebär att aktiviteter, mellanmål, erbjudandet av lek- och lärandematerial samt de återkommande festerna färgas av årstiden.

Lek, lärande och vila


Fritidshemmet syftar alla till att stimulera elevernas utveckling och lärande på olika sätt. En meningsfull och stimulerande fritid är viktig, så också balansen mellan lugna och mer krävande aktiviteter. I de yngre årskurserna är vila kanske att hitta en lugn hörna att rita eller köra tågbana i, i de äldre är det kanske en bok eller en stunds gungande i slänggungan. Både intellektuellt och fysiskt krävande aktiviteter erbjuds genom lekar, spel, projekt och utflykter. I de äldre årskurserna kan olika projekt kopplas ihop med elevernas teman i skolan. Eleverna kan också få tid, rum och stöd med läxläsning. Stor vikt läggs vid fri lek. Verktyg, material och leksaker väljs med tanke på användningsbredd och inte specialisering. Konstnärliga aktiviteter och/eller olika typer av hantverk erbjuds varje dag.

Gemenskap


På fritidshemmet Björken arbetar man medvetet med årskurs-övergripande, könsöverskridande och inkluderande aktiviteter. Med undantag av en dag/veckan använder alla elever i klass 1-6 gemensamma utrymmen och har tillgång till liknande lek- och lärandematerial. Lekar, utflykter och sportsliga aktiviteter anpassas för att ge stimulans och utmaningar på alla åldersnivåer, i gemenskap och omsorg om varandra. Inflytande och medansvar hos eleverna uppmuntras i relation till ålder och mognad.

För förskoleklassens fritidslever läggs fokus på att skapa en gemenskap mellan de barn som kommit från olika förskolor inför deras kommande skolstart.

Även på Morgonfritids uppmuntras samvaron och samtalen över klassgränserna och en lugn miljö i trivsel och gemenskap eftersträvas.

Rytm och rutiner


Fritidshemmet arbetar i en tydlig och återkommande dags- och veckorytm. Samling, lek, aktiviteter och måltider följer samma mönster varje dag, vilket skapar trygghet och förutsägbarhet. Veckorytmen är också densamma, med t.ex. olika maträtter, inne-/utedagar, särskilda fredagsaktiviteter och dylikt. Dessutom följer fritidshemmen årstidsloppet med återkommande årstidsbundna val av berättelser, sånger, lekmaterial, mat och festligheter.

Rutinerna kring övergångar, hämtning, lämning, måltider och styrda aktiviteter är fasta och tydliga. Det skapar en trygg ram kring elevernas lek och lärande. Den gemensamma hållningen och samsynen hos fritidshemmens lärare blir grunden för elevernas utveckling av nyfikenhet, lek- och lärglädje samt mod att utforska världen.

Miljöer och material


Miljön på fritidshemmet skall inbjuda och inspirera genom sin gestaltning av både inne- och utemiljöer. Milda färger och ombonade rum inomhus, vilka samtidigt ger ett utbud av olika lekmaterial och lärmiljöer. Företrädesvis används leksaker, verktyg och redskap i naturmaterial som trä, sten, metall och ull. Vaxkritor, vattenfärger och träpennor används vid teckning och målning. Plast och kemikalier undviks i möjligaste mån.

Utemiljöerna har sin utgångspunkt i naturupplevelser och en variation av lekmiljöer som uppmuntrar till lek och utmanar till utforskande och lärande. Skogsmiljöer, lekstugor, odlingar, sandlådor och möjligheter till vattenlek är stående inslag vilka ofta inspirerar till grupplek. Att kunna klättra, krypa och balansera på olika sätt är också viktiga inslag i utemiljön, liksom möjligheten att samlas runt en lägereld eller krypa i en koja.

Fester och högtider


Fritidshemmet följer årstidsloppet med återkommande fester och högtider. Vissa fester är specifika för den enskilda verksamheten, andra högtider följer skolans rytm av månadsfester.