Riktlinjer

Matpolicy Stiftelsen Johannaskolans verksamheter


Syftet med måltiderna i Stiftelsen Johannaskolans olika verksamheter är att skapa en njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv och sund inställning till mat.

Alla måltider är viktiga pedagogiska stunder som fyller långt fler funktioner än att barnen skall få i sig näring och orka med sin förskoledag eller skoldag. God social samvaro, stimulans till kulinarisk nyfikenhet samt en ökande medvetenhet om vikten av balanserad kost och hållbar utveckling är några av delmålen. Matråd med eleverna och samverkan med kökets medarbetare väcker insikt i frågor som rör ansvarstagande matlagning, mathållning och matproduktion. En växande upplevelse av delaktighet i ett större sammanhang manar till respekt och ansvar i den egna hållningen till mat. En vacker och lugn måltidsmiljö eftersträvas dagligen.

Stiftelsen Johannaskolans kök har ambitionen att varje dag laga god, tilltalande och näringsriktig mat från grunden. Köket skall erbjuda varierade och näringskompletta måltider med ett utbud av sallader, råkost och komplement. Varm mat och sallad levereras till förskolan och förskoleklass dagligen. Ekologiska råvaror av hög kvalitet och livsmedel utan tillsatser är grunden och raffinerat socker undviks.

Stiftelsen Johannaskolans kök serverar i huvudsak ekologisk, lakto-ovo-vegetarisk mat. På Örebro Waldorfskola (F-9) erbjuds en dag i veckan ett kött- eller fiskalternativ utöver det lakto-ovo-vegetariska alternativet. På Waldorfförskolan Viljan serveras uteslutande lakto-ovo-vegetarisk kost.

Ansvar för och hänsyn till natur, djur och människan samt det ekologiska systemet är centrala och köket strävar efter att använda uteslutande ekologiska livsmedel samt att i möjligaste mån även använda biodynamiska och närproducerade produkter. Ett klimatsmart och etiskt förhållningssätt eftersträvas också när det gäller val av råvaror, producenter, leverantörer samt avfallshantering.

Stiftelsen Johannaskolans verksamheter följer Astma- och Allergiförbundets rekommendationer och Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud* gäller i alla lokaler på skolan, förskolan, fritidshemmen med tillhörande utomhusmiljöer, samt vid utflykter och föräldramöten.

*Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor serveras som alternativ till nötter.

 Ledighet under terminen 


Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall. 

 

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet under en kortare period. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt. 

 

Rektor beslutar

Det är rektor som beslutar om ledigheter utöver loven. Om det gäller kortare ledighet än tio dagar ger skollagen rektor möjlighet att delegera rätten att besluta. På Örebro Waldorfskola är det klassläraren som beslutar om ledigheter i maximalt tre dagar. 

 

När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation i varje enskilt fall. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att ta igen förlorad undervisning. 

 

Ledighet vid nationella prov 

Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället.  

 

Källor: 

SFS 2010:800. Skollag. 2 kap. 10 §, 7 kap. 18 § 

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 707 

 

Riktlinjerna är reviderade av rektor och kollegiet 211007. 

Trivselregler för Örebro Waldorfskola


Jag och mina skolkamrater har rätt att känna oss respekterade och trygga i skolan, därför:

 • hälsar jag på andra och har ett vänligt bemötande,
 • behandlar jag andra som jag själv vill bli behandlad och tar ansvar för mina egna handlingar,
 • deltar jag i arbetet med att lösa konflikter genom att samtala utan att slåss, hota eller kränka andra.

Jag och mina skolkamrater har rätt till studiero när vi arbetar i skolan, därför:

 • kommer jag i tid och är uppmärksam på lektionerna,
 • lyssnar jag på och visar respekt för lärare och skolkamrater,
 • håller jag en lågmäld ton när vi arbetar enskilt och i grupper,
 • räcker jag upp handen när jag vill tala och väntar på min tur.

Jag och mina skolkamrater har rätt till en trevlig, trygg och hälsosam skola, därför:

 • samtalar jag i normal samtalston och går lugnt i korridoren,
 • håller jag rent både ute och inne och sköter min städning,
 • är jag rädd om skolans material,
 • äter jag skollunch så att jag orkar med hela skoldagen..

Mobilfri skola


I enlighet med forskningsresultat och i samverkan med Elevrådet och Föräldraföreningen är Örebro Waldorfskola en mobilfri skola. Det innebär att eleverna lämnar ifrån sig sina mobiler vid skoldagens början och får tillbaka dem vid dess slut. Telefonerna förvaras inlåsta under skoldagen.

Beslutet om en mobilfri skola har fattats i en strävan att stödja eleverna i deras koncentration och kunskapsinhämtning under sin aktiva skoldag. Skoldagen ger också rika möjligheter till att utveckla social, emotionell och språklig kompetens i det reella umgänget med kamrater och vuxna.

Hållbar utveckling


Örebro Waldorfskola verkar för att eleverna skall få undervisning i en så ren och hälsosam miljö som möjligt. Hållbar utveckling och långsiktighet beaktas vad gäller material, miljö och hälsa. Det innebär att skolmaterial företrädesvis väljs av naturmaterial och att övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks i möjligaste mån. Ekologiska rengöringsprodukter används. Den allra största delen av maten är ekologisk och närproducerad, tillagad från grunden. Halv- och helfabrikat minimeras.

Örebro Waldorfskolas miljöarbete är under ständig revision och utveckling.

Olycksfallsförsäkring


Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador, det gäller även fristående skolor såsom Örebro Waldorfskola. Ni vårdnadshavare hittar information via länken nedan om hur ni går tillväga vid en eventuell skada.

https://www.orebro.se/barn--utbildning/forsakring-for-barn--elever-i-for--grund---gymnasieskola.html