Riktlinjer

Matpolicy Stiftelsen Johannaskolans verksamheter


På förskolan lagas maten från grunden i Örebro Waldorfskolas kök och levereras varm till Viljan varje dag. Maten är helt vegetarisk och till allra största del ekologisk.

Syftet med måltiderna i Stiftelsen Johannaskolans olika verksamheter är att skapa en njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv och sund inställning till mat.

Alla måltider är viktiga pedagogiska stunder som fyller långt fler funktioner än att barnen skall få i sig näring och orka med sin förskoledag eller skoldag. God social samvaro, stimulans till kulinarisk nyfikenhet samt en ökande medvetenhet om vikten av balanserad kost och hållbar utveckling är några av delmålen. Matråd med eleverna och samverkan med kökets medarbetare väcker insikt i frågor som rör ansvarstagande matlagning, mathållning och matproduktion. En växande upplevelse av delaktighet i ett större sammanhang manar till respekt och ansvar i den egna hållningen till mat. En vacker och lugn måltidsmiljö eftersträvas dagligen.

Stiftelsen Johannaskolans kök har ambitionen att varje dag laga god, tilltalande och näringsriktig mat från grunden. Köket skall erbjuda varierade och näringskompletta måltider med ett utbud av sallader, råkost och komplement. Varm mat och sallad levereras till förskolan och förskoleklass dagligen. Ekologiska råvaror av hög kvalitet och livsmedel utan tillsatser är grunden och raffinerat socker undviks.

Stiftelsen Johannaskolans kök serverar i huvudsak ekologisk, lakto-ovo-vegetarisk mat. På Örebro Waldorfskola (F-9) erbjuds en dag i veckan ett kött- eller fiskalternativ utöver det lakto-ovo-vegetariska alternativet. På Waldorfförskolan Viljan serveras uteslutande lakto-ovo-vegetarisk kost.

Ansvar för och hänsyn till natur, djur och människan samt det ekologiska systemet är centrala och köket strävar efter att använda uteslutande ekologiska livsmedel samt att i möjligaste mån även använda biodynamiska och närproducerade produkter. Ett klimatsmart och etiskt förhållningssätt eftersträvas också när det gäller val av råvaror, producenter, leverantörer samt avfallshantering.

Stiftelsen Johannaskolans verksamheter följer Astma- och Allergiförbundets rekommendationer och Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud* gäller i alla lokaler på skolan, förskolan, fritidshemmen med tillhörande utomhusmiljöer, samt vid utflykter och föräldramöten.

*Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor serveras som alternativ till nötter.

Integritet, gränssättning

och motverkandet av sexuella övergrepp


Förskolan har en genomarbetad pedagogisk hållning i det ständigt pågående arbetet att främja integritet, självtillit, respekt och gränssättning. Arbetet utgår från Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! i frågor som berör kroppslig integritet och sexualitet. Från ett Waldorfpedagogiskt perspektiv verkar förskolan för att barnen skall uppleva världen som god och trygg och att barnen skall ha ett förtroendefullt och långsiktigt förhållande till de pedagoger de möter. 

Viljan rekryterar inte vikarier från någon vikariepool. Alla nya medarbetare genomgår en process inför anställning på förskolan som inkluderar intervju, genomgång av riktlinjer och rutiner och uppvisande av registerutdrag från polisen. Personlig lämplighet är också viktigt. Förskolan strävar efter att blöjbyten och hjälp vid toalettbesök sker först då barnen lärt känna de nya medarbetarna och känner sig trygga med dem.

Digitala medier/verktyg och mobiltelefoner


Inom waldorfpedagogiken i förskolan är det den fria, kreativa leken i ett socialt sammanhang som eftersträvas och uppmuntras. Fysisk rörelse, utomhusvistelse och fantasilek som utgår från barnens egna föreställningar och deras förståelse av världen är grunden för deras utveckling och lärande. Vad gäller användningen av digitala verktyg på förskolan för att små barn skall utveckla digital kompetens och källkritiskt tänkande verkar vi för vårdnadshavares rätt att kunna välja en förskola utan digitala skärmar/medier. I arbetet med att förhålla oss till de läroplansmål i Lpfö 18 som handlar om att utveckla barns digitala kompetens strävar vi efter att minimera användningen av skärmar.  

Hela Örebro Waldorfskola med tillhörande fritids samt Waldorfförskolan Viljan är mobilfria områden ur barns och elevers perspektiv. Pedagogernas mobiltelefoner på Viljan används diskret, och endast av tillsyns- och säkerhetsskäl. Vi ber även vårdnadshavare och andra besökare att inte använda mobiler då de befinner sig på förskolans områden eftersom mobilanvändningen kan störa både barnens lek och de vuxnas närvarande uppmärksamhet.

Hållbar utveckling


Waldorfförskolan Viljan verkar för att barnen skall få en så ren och hälsosam miljö som möjligt på förskolan. Hållbar utveckling och långsiktighet vad gäller material, miljö och hälsa är centralt. Leksaker och lekmaterial är av naturmaterial och övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks generellt. Viljan använder ekologiska rengöringsprodukter. Den allra största delen av maten är ekologisk. närproducerad och tillagad från grunden. Halv- och helfabrikat minimeras. Försiktighetsprincipen tillämpas vad gäller strålning och Viljan har därför inget trådlöst nätverk på förskolan. 

Waldorfförskolan Viljans miljöarbete är under ständig revision och utveckling.

GDPR – personuppgifter


Waldorfförskolan följer Datainspektionens riktlinjer vad gäller hanteringen av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Inom förskolan registreras de personuppgifter om både barn och vårdnadshavare som är nödvändiga för barnomsorgsadministration och myndighetsutövning. Då barnet inte längre går i förskolan raderas uppgifterna ur förskolans system.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare läggs in i en katalog vilken används dagligen av pedagogerna i förskolan. Med samtycke från vårdnadshavare görs denna katalog även tillgänglig till föräldragruppen för att underlätta kontakten dem emellan. Samtycke för att barn skall ingå i den årliga verksamhetsövergripande bildkatalogen inhämtas också då barnet skrivs in på förskolan.

Uppgifter om vårdnadshavares inkomster är endast tillgängliga till de som hanterar faktureringen av barnomsorgsavgifterna.

Rutiner för skyddade personuppgifter finns. Vårdnadshavare ombeds ta personlig kontakt med rektor om någon i familjen har skyddade personuppgifter så att de kan hanteras på bästa sätt i de enskilda fallen.