Riktlinjer

Mat och måltider


Maten i förskolan lagas från grunden i Örebro Waldorfskolas kök och levereras varm till Viljan varje dag. Maten är helt vegetarisk och till allra största del ekologisk.

Måltiderna ses som en viktig del av den pedagogiska verksamheten och med utgångspunkt i en gemensam policy kring mat och måltider skapas goda förutsättningar för att barnen utvecklar en sund och njutbar relation till mat. Alla måltider är viktiga pedagogiska stunder som fyller långt fler funktioner än att barnen skall få i sig näring och orka med sin förskoledag. Rytmer och ritualer kring måltiderna skapar lugn och förväntan inför måltiden och ger förutsättningar för goda samtal och fina matupplevelser. En vacker och lugn måltidsmiljö eftersträvas. De äldre barnen har några tysta minuter under lunchen för att skapa matro och möjlighet att uppleva maten med olika sinnen. 

Mellanmål tillagas och serveras av pedagogerna i de enskilda avdelningsköken. Barnen görs delaktiga bl.a. genom brödbak som sker en gång i veckan.

Sammanfattningsvis är syftet med måltiderna att skapa en efterlängtad och njutbar sinnesupplevelse för att väcka en livslång positiv inställning till och ett sunt, positivt intresse för mat. 

Särskilda rutiner finns kring specialkost. Information och anmälan om specialkost finns under fliken Styrdokument och blanketter.

Örebro Waldorf följer enligt Astma- och Allergiförbundets rekommendationer Livsmedelsverkets policy angående nötter i förskolor och skolor. Nötförbud gäller i alla lokaler på skolan, fritidshemmet, skolans utomhusmiljöer, förskolan samt vid utflykter och föräldramöten.

Muskotnöt, pinjenöt och kokosnöt är inga egentliga nötter och omfattas inte av förbudet. Solrosfrön, melonfrön, pumpakärnor eller rostade sojabönor går bra att äta i skolan som ett alternativ till nötter. 

Klicka här för att läsa Örebro Waldorfs policy angående nötter i skolan i sin helhet.

Integritet, gränssättning

och motverkandet av sexuella övergrepp


Förskolan har en genomarbetad pedagogisk hållning i det ständigt pågående arbetet att främja integritet, självtillit, respekt och gränssättning. Arbetet utgår från Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! i frågor som berör kroppslig integritet och sexualitet. Från ett Waldorfpedagogiskt perspektiv verkar förskolan för att barnen skall uppleva världen som god och trygg och att barnen skall ha ett förtroendefullt och långsiktigt förhållande till de pedagoger de möter. 

Viljan rekryterar inte vikarier från någon vikariepool. Alla nya medarbetare genomgår en process inför anställning på förskolan som inkluderar intervju, genomgång av riktlinjer och rutiner och uppvisande av registerutdrag från polisen. Personlig lämplighet är också viktigt. Förskolan strävar efter att blöjbyten och hjälp vid toalettbesök sker först då barnen lärt känna de nya medarbetarna och känner sig trygga med dem.

Digitala medier och mobiltelefoner


Viljan är en digital media-fri förskola. Det är den fria, kreativa leken i ett socialt sammanhang som eftersträvas och uppmuntras. Fysisk rörelse och fantasilekar som utgår från barnens egna idéer och deras förståelse av världen är den Waldorfpedagogiska grundstommen för barns utveckling. I debatten som gäller de nya tvingande formuleringarna i förskolans läroplan för små barn att öva digital kompetens och källkritiskt tänkande redan på förskolan verkar vi för rätten att som vårdnadshavare kunna välja en förskola utan digitala medier. 

Hela Örebro Waldorfskola, dess fritidshem och Waldorfförskolan Viljan är mobilfria områden. Därför ombeds vårdnadshavare att inte använda mobiltelefon på förskolans områden. Pedagogerna strävar efter att vara fullt ut närvarande i mötet med barnen och vill gärna ge vårdnadshavare förutsättningar till detsamma.

Hållbar utveckling


Waldorfförskolan Viljan verkar för att barnen skall få en så ren och hälsosam miljö som möjligt på förskolan. Hållbar utveckling och långsiktighet vad gäller material, miljö och hälsa är centralt. Leksaker och lekmaterial är av naturmaterial och övriga produkter är ekologiska och/eller miljöcertifierade. Plast och kemikalier undviks generellt. Viljan använder ekologiska rengöringsprodukter. Den allra största delen av maten är ekologisk. närproducerad och tillagad från grunden. Halv- och helfabrikat minimeras. Försiktighetsprincipen tillämpas vad gäller strålning och Viljan har därför inget trådlöst nätverk på förskolan. 

Waldorfförskolan Viljans miljöarbete är under ständig revision och utveckling.