Fritidshemmet Solrosen, förskoleklass

Öppettider och anmälan


Öppettiderna på Solrosen är från 7:00-8:00 samt från skoldagens slut kl. 12:30-17:30. Elever som behöver barnomsorg innan 7:00 lämnas till morgonfritids i lågstadiepaviljongen och hämtas där av fritidspedagogerna.

Barnomsorgsbehovet bygger på vårdnadshavares tider för arbete eller studier och redovisas på ett s.k. grundschema (se fliken Styrdokument och Blanketter). Behov av barnomsorg under loven skall anmälas skriftligen till Solrosen minst två veckor innan lovet börjar. Fem veckor under sommaren och vissa studiedagar har Solrosen stängt.

Under lov är öppettiderna på Solrosen  6:30-17:30, eller efter behov.

Anmälan till fritidshemmet Solrosen (inklusive inkomstredovisning) sker skriftligen till Örebro Waldorfskolas kansli. Blanketter finns på hemsidan. Boende i annan kommun än Örebro ansöker även om plats till den egna kommunen.

Grundschema lämnas in till Solrosen inför läsårets start (gärna redan innan sommarlovet). Plats på fritidshemmet överförs automatiskt till nästa årskurs varje sommar till och med klass 6 om inte platsen sägs upp. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Örebro Waldorfskola följer de regler avseende avgifter som tillämpas inom Örebro kommun. Vårdnadshavare faktureras månadsvis.

Aktiviteter på Solrosen


Eleverna i förskoleklassen har sin fritidsverksamhet i de egna lokalerna. Övergången från förskoleklass till fritids sker genom personalbyte och ett s.k. fritidsmöte med eleverna. Aktiviteterna och leken blir en fortsättning på dagen, men med en annan karaktär. Vissa lekmaterial, spel eller aktiviteter erbjuds bara under fritidsvistelsen.

I anslutning till lokalerna och utegården kan utflykter företas till Sommarroparken och även skogsutflykter till sommarro-skogen/kulturreservat. Måltider äts både ute och inne. Ofta delas klassen i mindre grupper under delar av fritidsvistelsen, och det finns ett schemalagt system av ute- och innedagar.

Rutiner


Kl. 12:30 börjar Solrosens eftermiddagsverksamhet. Mellanmål serveras ca. 14:15 och frukt ca. kl. 16:00. Då matro och trivsel eftersträvas vid våra måltider ombeds föräldrarna att inte ringa eller hämta sina barn under denna stund. Om barnen har specialkost anmäls detta till skolan som vidarebefordrar informationen till Solrosen. Blanketter om specialkost finns under fliken Styrdokument och Blanketter.

Utomhuslek sker varje dag, på Solrosens gård eller genom utflykter till Sommarroskogen.

Föräldrasamverkan


Lärarna vid Solrosens fritidshem deltar i de två gemensamma föräldramötena/termin, där allmänna frågor kring förskoleklass och förskoleklassfritids kan tas upp. Lärarna i fritidshemmet deltar vanligtvis även i de individuella inskrivningssamtal som erbjuds nya elever. På det sättet kan ett förtroendefullt samarbete mellan vårdnadshavarna och alla berörda lärare utvecklas, med barnens bästa i centrum.

Föräldrar i förskoleklass erbjuds att bli delaktiga i städningen och vården av lokalerna, enligt ett uppgjort städschema som samordnas med skolan, Viljan och Björken. Därtill en arbetsdag/termin då utomhusmiljön vårdas och utvecklas. Detta inkluderar fritidshemmet Solrosen, då verksamheterna ligger i samma lokaler. Arbetsdagarna organiseras av Föräldraföreningen och det brukar bjudas på god soppa och trevlig samvaro på skolan.

Vid de återkommande fester och högtider som arrangeras i förskoleklassen då föräldrar inbjuds kommer även fritidspersonalen att delta. Detta sker t.ex. vid de återkommande Martin- och sommarfesterna.