PEDAGOGIK

ÖREBRO WALDORFSKOLA

Teori - Konst - Hantverk

Waldorfpedagogik

 

  • Waldorfskolan är en alternativ och internationell skolform. Det finns ca 1000 waldorfskolor över hela världen.
  • Hantverk och konstnärliga ämnen jämställs med de mer intellektuella, och spelar därför en stor och viktig roll i undervisningen.
  • Waldorfskolans värderingar stämmer väl överens med begreppet Hållbar Utveckling.

 

  • En forskarrapport från Karlstads Universitet ger starkt stöd åt Waldorfpedagogiken. Fler elever än genomsnittet går vidare till högre studier, känner större ansvar för moraliska frågor och tar mer avstånd från rasistiska ideologier.
  • Waldorfskolan är en ideell stiftelse och som sådan icke vinstdrivande. Stiftelsen består av föräldrar och pedagoger.
  • Skolan är politiskt och religiöst obunden och välkomnar alla elever oavsett bakgrund.
  • Den harmoniska utvecklingen av elevernas känslo-, tanke- och viljeliv som Waldorfskolan erbjuder, behövs i en värld där allt fler fakta finns lagrade i olika media.
  • Waldorfpedagogiken utvecklar mänskligt omdöme och kreativt tänkande – förmågor som allt mer efterfrågas och behövs i dagens samhälle.

 

Hela människan går i förskolan och skolan

 

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan, tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning

Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att stoffet väljs och presenteras så, att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt. I det skolförberedande stadiet är det viktigaste att grundlägga kvaliteter som gör att det senare kunskapsinhämtandet och den personliga utvecklingen kan ske utan stress. Barnet som kommer till skolan med svaga sociala färdigheter, brist på varaktiga vuxenkontakter, utan trygghet eller med svagt självförtroende är redan på efterkälken. Omdömesförmågan utvecklas genom en allsidig belysning av sakförhållandena.

 

Fram till puberteten aktiverar waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna, som bildar ett rörligt underlag för den i puberteten vaknande, självständiga tankeförmågan. Elevernas kreativa och fria tänkande är Waldorfskolans främsta mål.

 

Den tolvåriga Waldorfskolan syftar till en bred, allmän människobildning utan begränsande specialiseringar. På detta vis står eleven efter avslutad skolgång fri att utifrån sig själv välja bland så många studie- och yrkesinriktningar som möjligt.

 

Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners antroposofi samt pedagogisk forskning och praxis inom Waldorfskolor, lärarutbildningar och liknande.

 

Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ. Några för waldorfskolan viktiga särdrag skall i det följande beskrivas.

 

Pedagogik - en konst

 

En tolvårig plan för lärandet

Målbeskrivningarna utgör en sammanhållen enhet, omfattande åldrarna ett till nitton år. Barnets utveckling och mognadsfaser är vägledande för hur och när de pedagogiska motiven introduceras, vävs ihop och behandlas. I skolan hålls klassen samman under alla tolv åren.

 

Organiskt schema

Waldorfskolans dagsschema utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisning (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) mitt på dagen, hantverk och gymnastik mm (vilja) på eftermiddagen. Håltimmar undvikes. Skoldagens uppläggning motverkar skoltrötthet. Det rytmiska växlandet mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elev och läraraktivitet, går igen i gestaltandet av lektion, dag, vecka och årslopp.

Arbetsbok istället för lärobok

 

Läraren anpassar sin huvudsakligen muntligt konstnärliga undervisning till den aktuella barngruppens behov. Eleverna skriver och illustrerar i sina arbetshäften, och läraren sammanfattar i de lägre årskurserna innehållet i diktamen. Efter hand utformar eleverna själva sina texter. Genom arbetet med böcker som bredvidläsning lär sig eleverna att begagna bibliotek samt att sovra och jämföra olika ståndpunkter.

 

Periodundervisning

Morgonens två första timmar ligger i ett block, då man läser samma ämne i två till fyra veckor. Engagemanget hinner fördjupas. Stoffet får sedan sjunka undan och mogna, tills ämnet återkommer nästa termin eller läsår i en ny period, som inleds med en sammanfattning av den föregående. Teori och praktik förenas i morgonperiodens tema och eftermiddagens mer konstnärligt upplevbart betonade laborationer och experiment i de högre klasserna.

 

Från bild till bokstav

Bokstäverna börjar som bilder i olika berättelser – främst folksagor – t ex en svan för S, en groda för G. I en serie bilder arbetar eleverna fram bokstavtecknen. Läsinlärningen sker långsamt för att undvika spänningar och blockeringar. Metoden kan stå som förebild för Waldorfskolans pedagogik – från upplevelsen i handling – berättelse – experiment via det konstnärliga fram till begreppet.

 

Språkundervisning

Härmningsförmågan finns kvar under de första skolåren, om än i avtagande grad. Undervisningen i två främmande språk börjar därför i klass 1. Sånger, lekar och ramsor är utgångspunkter. Undervisningen görs och upplevs på det främmande språket. I högre klasser utvecklas förmågan till konversation och skrift genom levande bilder från de olika folkkulturerna. Man försöker uppleva och öva språket direkt i dess särart. Översättningar prioriteras först i de högre klasserna.

Religionsundervisning

Det mänskliga livet har en religiös dimension. En sådan grundstämning går genom alla tillämpliga ämnen. Föräldrar och elever kan välja religionsundervisning efter egen bekännelse, för övriga ges en konfessionsfri undervisning på kristen grund.

Månadsfest

Inför lov och större högtider hålls månadsfest, som regel ca en gång per månad. Klasser och grupper av elever framför då för kamrater, lärare och föräldrar inslag ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av vad som tilldrar sig i de olika årskurserna. Sång, musik, dramatiserade inslag, recitation mm är vanliga aktiviteter som också blir en gemensam utvärdering av pågående arbete.

 

Eleverna

De vuxnas första uppgift vid en Waldorfskola är att se till elevernas behov. I de lägsta klasserna är det därför lärarens främsta ansvar att efterkomma dessa i utövandet av den pedagogiska konsten. Detta gäller alltifrån lektionernas innehåll och gestaltning till livet på rasterna och i kontakterna med elevens hem. Med stigande ålder och ökad mognad ges eleverna allt större inflytande över utbildningssituationen och skolarbetet. De äldre eleverna uppmuntras att arbeta i elevråd som ett mer formaliserat sätt att utöva inflytande vid skolan.

 

Läroplan

Läroplanen är gemensam för de svenska Waldorfskolorna. I korthet kan den karaktäriseras som en människobildning. Den börjar med sagor, fabler och djurlära, fortsätter via mytologier, legender och historia fram till behandlingen av vår tids individuella människoöden. Ett annat tema går från upplevelser till noggranna iakttagelser av skeenden och processer i människans omgivning.